Terma dan syarat

TERMA PENGGUNAAN

Terakhir dikemaskini Januari 27, 2020

PERJANJIAN TERMA & SYARAT

Syarat Penggunaan ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau atas nama entiti ("anda") dan Applied Physics Inc. (“Syarikat","we","us", Atau"kami"), Mengenai akses dan penggunaan laman web https://www.appliedphysicsusa.com dan juga bentuk media lain, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dihubungkan, atau dihubungkan dengannya (secara kolektif," Tapak"). Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman web ini, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, KINI ANDA DILARANG DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN DAN ANDA HARUS MENGHENTIKAN PENGGUNAAN SEGERA.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang boleh diposkan di Laman ini dari masa ke masa dengan ini dinyatakan dengan jelas di sini dengan rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian kepada Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa dan untuk sebarang sebab. Kami akan memaklumkan kepada anda mengenai sebarang perubahan dengan mengemas kini tarikh "Syarat Kemas Kini" Terma Penggunaan ini dan anda mengecualikan sebarang hak untuk menerima notis khusus bagi setiap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula Terma Penggunaan ini secara berkala untuk terus dimaklumkan mengenai kemas kini. Anda akan tertakluk kepada, dan akan disifatkan telah dimaklumkan dan telah menerima, perubahan dalam Terma Penggunaan yang diubahsuaikan oleh penggunaan berterusan Laman anda selepas tarikh Terma Penggunaan yang disemak semula itu diposkan.

Maklumat yang disediakan di Laman ini tidak bertujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan mensyaratkan kami kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara sedemikian . Oleh itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman dari lokasi-lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang tempatan terpakai.

Tapak ini bertujuan untuk pengguna yang berusia sekurang-kurangnya 18. Orang-orang di bawah umur 18 tidak dibenarkan menggunakan atau mendaftar untuk Laman ini.

HAK HARTA INTELEK

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Laman ini adalah harta milik kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di Laman ini (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagangan, perkhidmatan tanda dan logo yang terkandung di dalamnya ("Tanda") dimiliki atau dikawal oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan cap dagang dan pelbagai hak harta intelek dan undang-undang persaingan yang tidak adil di Amerika Syarikat, bidang kuasa asing, dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Laman "AS IS" untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Terma Penggunaan ini, tidak ada bahagian Tapak dan tiada Kandungan atau Tanda boleh disalin, diterbitkan, diagregatkan, diterbitkan semula, diupload, diposkan, dipublikasikan, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan atau jika tidak dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersil, tanpa izin bertulis terlebih dahulu.

Dengan syarat bahawa anda layak untuk menggunakan Laman ini, anda diberikan lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dan untuk memuat turun atau mencetak salinan mana-mana bahagian Kandungan yang mana anda telah mendapat akses dengan semata-mata untuk peribadi, bukan komersial anda gunakan. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam dan ke Laman, Kandungan dan Markah.

PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman web, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (1) semua maklumat pendaftaran yang anda kirimkan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap; (2) anda akan menjaga ketepatan maklumat tersebut dan segera mengemas kini maklumat pendaftaran yang diperlukan; (3) anda mempunyai kemampuan undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini; (4) anda bukan orang bawah umur di bidang kuasa tempat anda tinggal; (5) anda tidak akan mengakses Laman ini dengan cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip atau sebaliknya; (6) anda tidak akan menggunakan Laman web ini untuk tujuan haram atau tidak sah; dan (7) penggunaan Laman oleh Anda tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Sekiranya anda memberi sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak semasa, atau tidak lengkap, kami berhak menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak apa-apa dan semua penggunaan semasa atau masa depan Tapak ini (atau mana-mana bahagiannya).

PENDAFTARAN PENGGUNA

Anda mungkin dikehendaki untuk berdaftar dengan Laman ini. Anda bersetuju untuk menyimpan kata laluan anda secara sulit dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan kata laluan anda. Kami berhak membuang, menuntut semula, atau menukar nama pengguna yang anda pilih jika kami menentukan, mengikut budi bicara kami sendiri, bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai, lucah, atau tidak menyenangkan.

PRODUK

Kami berusaha sedaya mungkin untuk menampilkan seakurat mungkin warna, ciri, spesifikasi, dan perincian produk yang tersedia di Laman web ini. Namun, kami tidak menjamin bahawa warna, ciri, spesifikasi, dan perincian produk akan tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas dari kesalahan lain, dan paparan elektronik anda mungkin tidak menggambarkan warna dan perincian sebenar produk. Semua produk bergantung pada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa barang akan ada dalam stok. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa dengan alasan apa pun. Harga untuk semua produk boleh berubah.

PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

Kami menerima bentuk pembayaran berikut:

- Visa

- Kad Master

- American Express

- Cari

- Bank Wire

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat melalui Laman ini. Anda selanjutnya bersetuju untuk segera mengemas kini maklumat akaun dan pembayaran, termasuk alamat e-mel, kaedah pembayaran, dan tarikh tamat kad pembayaran, supaya kami dapat menyelesaikan urus niaga anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan. Cukai jualan akan ditambah kepada harga pembelian seperti yang diperlukan oleh kami. Kami boleh menukar harga pada bila-bila masa. Semua bayaran hendaklah dalam dolar AS.

Anda bersetuju untuk membayar semua caj pada harga yang berlaku untuk pembelian anda dan apa-apa yuran penghantaran yang berlaku, dan anda membenarkan kami untuk mengenakan bayaran kepada penyedia pembayaran yang anda pilih untuk jumlah tersebut semasa membuat pesanan anda. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan atau kesalahan dalam penetapan harga, walaupun kami telah meminta atau menerima pembayaran.

Kami berhak untuk menolak apa-apa perintah yang diletakkan di dalam Laman ini. Kami mungkin, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah, atau atas pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kaedah pembayaran yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan atau penghantaran yang sama. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula, atau pengedar.

POLISI PEMBAHARUAN dan Bayaran Balik 

Sila semak Pulangan dan Dasar Bayaran Balik yang diposkan di Laman sebelum membuat apa-apa pembelian.

AKTIVITI YANG DILARANG

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman untuk sebarang tujuan selain daripada yang kami buat Laman ini. Laman ini tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana usaha komersil kecuali yang khusus disahkan atau diluluskan oleh kami.

Sebagai pengguna Tapak ini, anda bersetuju untuk tidak:

 1. 1Secara sistematik mendapatkan data atau kandungan lain dari Laman ini untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
 2. 2Membuat apa-apa penggunaan Laman yang tidak dibenarkan, termasuk mengumpul nama pengguna dan / atau alamat e-mel pengguna dengan elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau membuat akaun pengguna dengan cara automatik atau di bawah dakwaan palsu.
 3. 3Gunakan ejen belian atau ejen pembelian untuk membuat pembelian di Laman ini.
 4. 4Gunakan Laman ini untuk mengiklankan atau menawarkan untuk menjual barangan dan perkhidmatan.
 5. 5Menunda, melumpuhkan, atau mengganggu ciri-ciri yang berkaitan dengan Keselamatan Laman ini, termasuk ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan sebarang Kandungan atau mengehadkan batasan penggunaan Laman dan / atau Kandungan yang terdapat di dalamnya.
 6. 6Terlibat dalam bingkai yang tidak dibenarkan atau menghubungkan ke Laman.
 7. 7Menipu, menipu, atau menyesatkan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang percubaan untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna.
 8. 8Menggunakan perkhidmatan sokongan kami yang tidak betul atau menyerahkan laporan salah penyalahgunaan atau salah laku.
 9. 9Terlibat dalam penggunaan mana-mana sistem automatik, seperti menggunakan skrip untuk menghantar komen atau mesej, atau menggunakan mana-mana perlombongan data, robot, atau data pengumpulan dan pengekstrakan data serupa.
 10. 10Mengganggu, mengganggu, atau mencipta beban yang tidak wajar di Laman atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Laman ini.
 11. 11Cuba untuk meniru pengguna atau orang lain atau gunakan nama pengguna pengguna lain.
 12. 12Jual atau alihkan profil anda.
 13. 13Gunakan maklumat yang diperoleh dari Laman ini untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau merosakkan orang lain.
 14. 14Gunakan Laman ini sebagai sebahagian daripada usaha untuk bersaing dengan kami atau menggunakan Laman dan / atau Kandungan untuk sebarang usaha atau perniagaan komersil yang menghasilkan pendapatan.
 15. 15Memecahkan, menyahkompil, membongkar, atau membatalkan kejuruteraan mana-mana perisian yang terdiri daripada atau dengan cara apa pun yang membentuk sebahagian daripada Laman ini.
 16. 16Cuba untuk memintas mana-mana langkah Tapak yang direka untuk menghalang atau menyekat akses ke Laman, atau mana-mana bahagian Tapak ini.
 17. 17Ganggu, mengganggu, menakut-nakuti, atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam menyediakan mana-mana bahagian Tapak kepada anda.
 18. 18Padam hak cipta atau notis hak proprietari lain dari mana-mana Kandungan.
 19. 19Salin atau sesuaikan perisian Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript, atau kod lain.
 20. 20Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, kuda Trojan, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf kapital yang berlebihan dan spamming (penyebaran teks berulang yang berterusan), yang mengganggu mana-mana kegunaan tanpa kegagalan dan kesenangan Laman atau mengubah, merosakkan, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, atau penyelenggaraan Laman ini.
 21. 21Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) apa-apa bahan yang berfungsi sebagai pengumpulan maklumat atau mekanisme transmisi pasif atau aktif, termasuk tanpa batasan, format pertukaran grafik yang jelas ("gifs"), 1 × 1 piksel, bug web, kuki , atau peranti lain yang serupa (kadang-kadang disebut sebagai "spyware" atau "mekanisme pengumpulan pasif" atau "pcms").
 22. 22Kecuali kerana hasil carian enjin atau penggunaan pelayar Internet yang standard, gunakan, melancarkan, mengembangkan, atau mengedarkan sebarang sistem automatik, termasuk tanpa batasan, mana-mana labah-labah, robot, utiliti menipu, pengikis atau pembaca luar talian yang mengakses Laman, atau menggunakan atau melancarkan skrip yang tidak dibenarkan atau perisian lain.
 23. 23Kelemahan, merosakkan, atau membahayakan, pada pendapat kami, kami dan / atau Laman.
 24. 24Gunakan Laman ini dengan cara yang tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

PENYERAHAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pertanyaan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Laman atau Tawaran Marketplace ("Penyerahan") yang anda berikan kepada kami adalah tidak rahsia dan akan menjadi milik kami sendiri. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak atas penggunaan dan penyebaran Penyerahan ini tanpa had untuk tujuan sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral atas apa-apa Penyerahan tersebut, dan dengan ini anda menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda berhak untuk menghantar Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tidak akan ada jalan keluar terhadap kami atas tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan hak penyalahgunaan hak milik dalam Penyerahan anda.

LAMAN DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dikirim melalui Situs atau Penawaran Pasar) pautan ke laman web lain ("Laman Web Pihak Ketiga") serta artikel, foto, teks, grafik, gambar, reka bentuk, muzik, suara, video , maklumat, aplikasi, perisian, dan kandungan atau item lain yang dimiliki atau berasal dari pihak ketiga ("Kandungan Pihak Ketiga"). Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kesesuaian, atau kelengkapan oleh kami, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang diakses melalui Laman web ini atau Kandungan Pihak Ketiga yang disiarkan di , tersedia melalui, atau dipasang dari Laman, termasuk kandungan, ketepatan, serangan, pendapat, kebolehpercayaan, amalan privasi, atau dasar lain dari atau yang terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga. Penyertaan, pautan ke, atau membenarkan penggunaan atau pemasangan mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga mana pun tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan dari pihak kami. Sekiranya anda memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau menggunakan atau memasang Kandungan Pihak Ketiga, anda melakukannya atas risiko anda sendiri, dan anda harus sedar bahawa Syarat Penggunaan ini tidak lagi mengatur. Anda harus mengkaji syarat dan polisi yang berlaku, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data, dari mana-mana laman web yang anda arahkan dari Laman atau berkaitan dengan aplikasi yang anda gunakan atau pasang dari Laman web. Sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web Pihak Ketiga akan dilakukan melalui laman web lain dan dari syarikat lain, dan kami tidak bertanggungjawab sama sekali sehubungan dengan pembelian tersebut yang secara eksklusif antara anda dan pihak ketiga yang berlaku. Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak menyokong produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web Pihak Ketiga dan anda akan membuat kami tidak berbahaya daripada sebarang bahaya yang disebabkan oleh pembelian produk atau perkhidmatan anda. Selain itu, anda akan membuat kami tidak berbahaya dari sebarang kerugian yang dialami oleh anda atau bahaya yang disebabkan oleh anda yang berkaitan dengan atau mengakibatkan cara dari mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau sebarang hubungan dengan Laman Web Pihak Ketiga.

PENGURUSAN LAMAN

Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk: (1) memantau Laman untuk pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (2) mengambil tindakan undang-undang yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara kami, melanggar undang-undang atau Syarat Penggunaan ini, termasuk tanpa batasan, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang; (3) mengikut budi bicara tunggal kami dan tanpa batasan, menolak, menyekat akses kepada, mengehadkan ketersediaan, atau menyahdayakan (setakat mana teknologi boleh dilaksanakan) mana-mana Sumbangan anda atau mana-mana bahagiannya; (4) mengikut budi bicara tunggal kami dan tanpa had, notis, atau liabiliti, untuk menghapuskan dari Laman ini atau melumpuhkan semua fail dan kandungan yang berlebihan dalam saiz atau dalam apa jua cara membebankan kepada sistem kami; dan (5) selainnya menguruskan Tapak itu dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta kami dan untuk memudahkan fungsi Tapak dan Tawaran Pasaran yang sesuai.

DASAR PRIVASI

Kami mementingkan privasi dan keselamatan data. Dengan menggunakan Laman atau Tawaran Marketplace, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami yang disiarkan di Laman, yang dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini. Harap maklum bahawa Laman dan Penawaran Marketplace dihoskan di Amerika Syarikat. Sekiranya anda mengakses Laman atau Penawaran Marketplace dari Kesatuan Eropah, Asia, atau wilayah lain di dunia dengan undang-undang atau keperluan lain yang mengatur pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi yang berbeza dari undang-undang yang berlaku di Amerika Syarikat, maka melalui penggunaan laman web ini secara berterusan, anda memindahkan data anda ke Amerika Syarikat, dan anda secara tegas bersetuju agar data anda dipindahkan dan diproses di Amerika Syarikat. Selanjutnya, kami tidak secara sengaja menerima, meminta, atau meminta maklumat dari anak-anak atau secara sengaja memasarkan kepada anak-anak. Oleh itu, sesuai dengan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak AS, jika kami menerima pengetahuan sebenar bahawa sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun telah memberikan maklumat peribadi kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa yang diperlukan dan dapat disahkan, kami akan memadamkan maklumat tersebut dari Laman secepat praktikal.

JANGKA DAN PENAMATAN

Syarat Penggunaan ini akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman web ini. TANPA MEMBATASKAN PERUNTUKAN LAIN-LAIN SYARAT PENGGUNAAN INI, KAMI MENYELAMATKAN HAK UNTUK, DALAM PERBINCANGAN TERSEBUT KAMI DAN TANPA PEMBERITAHUAN ATAU TANGGUNGJAWAB, PENGHASILAN DENY KE DAN PENGGUNAAN LAMAN DAN TAWARAN PASARAN (TERMASUK PERBENDAHARAAN, MENERIMA IP) BAGI SETIAP ALASAN ATAU TIDAK ADA ALASAN, TERMASUK TANPA BATASAN UNTUK PEMBAKARAN SETIAP PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU KOVENA YANG TERDAPAT DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU SETIAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. KAMI MUNGKIN MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DI LAMAN DAN TAWARAN TEMPAT PASARAN ATAU MENGHAPUSKAN AKAUN ANDA DAN APA-APA KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA DAFTAR PADA SETIAP MASA, TANPA PERINGATAN, DALAM PENYELESAIAN KAMI.

Sekiranya kami menamatkan atau menangguhkan akaun anda untuk apa-apa sebab, anda dilarang daripada mendaftar dan membuat akaun baru di bawah nama anda, nama palsu atau dipinjam, atau nama mana-mana pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak bagi pihak ketiga parti. Sebagai tambahan untuk menamatkan atau menggantung akaun anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa batasan untuk meneruskan pembaharuan sivil, jenayah, dan injunksi.

PENGUKURAN DAN PENYAMPAIAN

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, atau mengeluarkan kandungan Laman pada bila-bila masa atau atas apa-apa sebab atas budi bicara mutlak kami tanpa notis. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di Laman kami. Kami juga berhak untuk mengubah atau menghentikan semua atau sebahagian daripada Tawaran Pasaran Pasaran tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau pemberhentian Tapak atau Tawaran Pasaran.

Kami tidak dapat menjamin Laman dan Tawaran Pasaran Pasaran akan tersedia pada setiap masa. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Laman ini, mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau kesilapan. Kami berhak untuk mengubah, menyemak semula, mengemas kini, menggantung, menghentikan, atau mengubahsuai Tapak atau Penawaran Pasaran pada bila-bila masa atau atas sebarang alasan tanpa memberi notis kepada anda. Anda bersetuju bahawa kami tidak mempunyai apa-apa liabiliti untuk apa-apa kehilangan, kerosakan, atau kesulitan yang disebabkan oleh ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Tapak atau Penawaran Pasar di mana-mana downtime atau pemberhentian Tapak atau Tawaran Pasaran. Tiada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini akan ditafsirkan untuk mewajibkan kami untuk mengekalkan dan menyokong Tawaran Laman atau Penawaran Pasaran atau untuk membekalkan apa-apa pembetulan, kemas kini, atau siaran berkaitan dengannya.

UNDANG-UNDANG

Syarat-Syarat Penggunaan ini dan penggunaan Anda dari Laman dan Penawaran Marketplace diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara Colorado yang berlaku untuk perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya di Negara Bagian Colorado, tanpa memperhatikan konfliknya prinsip undang-undang.

RESOLUSI TINDAKAN

Timbangtara Mengikat

Sekiranya Para Pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan melalui perundingan tidak formal, Perselisihan (kecuali Perselisihan tersebut yang dikecualikan secara jelas di bawah) akan diselesaikan akhirnya dan secara eksklusif dengan arbitrase yang mengikat. ANDA MEMAHAMI BAHAWA TANPA PERUNTUKAN INI, ANDA AKAN MEMILIKI HAK UNTUK MENGADAKAN MAHKAMAH DAN MEMILIKI PERCUBAAN JURY. Timbang tara akan dimulakan dan dilakukan di bawah Peraturan Arbitrase Komersial Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") dan, jika sesuai, Prosedur Tambahan AAA untuk Pertikaian Berkaitan Pengguna ("Peraturan Pengguna AAA"), keduanya tersedia di Laman web AAA www.adr.org. Bayaran timbang tara anda dan bahagian pampasan penimbang tara anda akan diatur oleh Peraturan Pengguna AAA dan, jika sesuai, dibatasi oleh Peraturan Pengguna AAA. Timbang tara boleh dilakukan sendiri, melalui penyerahan dokumen, melalui telefon, atau dalam talian. Penimbang tara akan membuat keputusan secara bertulis, tetapi tidak perlu memberikan pernyataan alasan kecuali diminta oleh salah satu Pihak. Penimbang tara mesti mengikut undang-undang yang berlaku, dan sebarang penghargaan boleh dicabar sekiranya penimbang tara gagal melakukannya. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh peraturan AAA atau undang-undang yang berlaku, timbang tara akan berlaku di United States County, Colorado. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di sini, Para Pihak dapat mengadili di mahkamah untuk memaksa timbang tara, menangguhkan prosiding sementara menunggu timbang tara, atau untuk mengesahkan, mengubah, mengosongkan, atau membuat penghakiman atas penghargaan yang dimasukkan oleh penimbang tara.

Sekiranya atas sebab apa pun, Sengketa berjalan di mahkamah dan bukannya timbang tara, Perselisihan tersebut akan dimulakan atau diadili di pengadilan negeri dan persekutuan yang terletak di Amerika Syarikat, Colorado, dan Para Pihak dengan ini memberikan persetujuan, dan mengetepikan semua pembelaan atas kekurangan peribadi bidang kuasa, dan forum yang tidak sesuai berkenaan dengan tempat dan bidang kuasa di mahkamah negeri dan persekutuan tersebut. Aplikasi Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa dan Akta Transaksi Maklumat Komputer Seragam (UCITA) dikecualikan dari Syarat Penggunaan ini.

Dalam apa jua keadaan, Perselisihan yang dibawa oleh salah satu Pihak yang terkait dengan Situs ini akan dimulakan lebih dari satu (1) tahun setelah timbulnya tindakan. Sekiranya peruntukan ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan, maka tidak satu pun Pihak akan memilih untuk menimbangtara setiap Perselisihan yang termasuk dalam bahagian peruntukan ini yang didapati tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dan Pertikaian tersebut akan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang di dalam mahkamah yang disenaraikan untuk bidang kuasa di atas, dan Para Pihak bersetuju untuk tunduk pada bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.

sekatan

Pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang timbang tara akan dihadkan kepada Pertikaian antara Pihak-pihak secara individu. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, (a) tiada timbang tara hendaklah disertai dengan apa-apa prosiding lain; (b) tidak ada hak atau kuasa untuk sebarang Pertikaian yang akan di arbitrasi berdasarkan tindakan kelas atau menggunakan prosedur tindakan kelas; dan (c) tidak ada hak atau kuasa untuk apa-apa Pertikaian untuk dibawa ke atas kapasiti wakil yang dikatakan bagi pihak orang awam atau mana-mana orang lain.

Pengecualian kepada Timbang Tara

Pihak-pihak bersetuju bahawa Pertikaian berikut tidak tertakluk kepada peruntukan di atas mengenai timbang tara yang mengikat: (a) mana-mana Perselisihan yang hendak dikuatkuasakan atau dilindungi, atau mengenai kesahan mana-mana hak harta intelek Pihak; (b) apa-apa Pertikaian yang berkaitan dengan, atau yang timbul daripada, tuduhan pencurian, cetak rompak, pencerobohan privasi, atau penggunaan yang tidak dibenarkan; dan (c) sebarang tuntutan untuk pelepasan injunksi. Sekiranya peruntukan ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka mana-mana Pihak akan memilih untuk memberi timbang tara terhadap mana-mana Sengketa yang berlaku di dalam bahagian peruntukan ini yang didapati tidak sah atau tidak boleh dipertikaikan dan Pertikaian itu akan diputuskan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di dalam mahkamah yang disenaraikan bidang kuasa di atas, dan Pihak-pihak bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa peribadi mahkamah itu.

PEMBETULAN

Mungkin terdapat maklumat di Situs yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan Tawaran Pasaran, termasuk penerangan, harga, ketersediaan, dan pelbagai maklumat lain. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan, atau ketinggalan dan untuk mengubah atau mengemaskinikan maklumat di Laman pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu.

PENAFIAN

LAMAN YANG DISEDIAKAN DARIPADA SEBAGAI AS DAN DARIPADA ASAS YANG DITETAPKAN. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN LAMAN ANDA AKAN DI RISIKO TANPA ANDA. DENGAN SEPENUHNYA SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN LAMAN INI DAN ANDA PENGGUNAAN DARIPADANYA, TERMASUK, TANPA HAD, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN TENTANG KETEPATAN KUASA atau KESALAHAN KANDUNGAN LAMAN ATAU KANDUNGAN SEMUA LAMAN WEB YANG DITUBUHKAN PADA LAMAN INI DAN KAMI AKAN MENYERAHKAN TANGGUNGAN LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG (1) KESALAHAN, KESALAHAN, ATAU KESELAMATAN KANDUNGAN DAN BAHAN, ( 2) KECEMERLANGAN PERIBADI ATAU KERUGIAN HARTA, SEBARANG APA-APA SEMULA HASIL, MENGIKUT DARI AKSES ANDA DAN MENGGUNAKAN LAMAN, (3) APA-APA AKAUN YANG DILULUSKAN DENGAN ATAU PENGGUNAAN PELAYAN KAMI SECARA ANDA DAN / ATAU SEMUA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN / ATAU MAKLUMAT KEWANGAN (4) SEBARANG PENANGGULANGAN ATAU PERUTUSAN PENGHUBUNGAN ATAU DARI LAMAN, (5) APA-APA BUG, ​​VIRUS, TROJAN HORSES, ATAU SEPERTI YANG TELAH DIJALANKAN ATAU MELALUI LAMAN OLEH SEBARANG PIHAK KETIGA, DAN / ATAU 6) SEBARANG KESALAHAN ATAU PENGECUALIAN DALAM SEMUA KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JUMLAH YANG DAPAT DILULUSKAN SEBAGAI HASIL PENGGUNAAN KANDUNGAN YANG DIPERLUKAN, DIKIRIMAN, ATAU SEBALIKNYA YANG DIPERHATIKAN DI SITUS. Kami tidak menjamin, menyokong, JAMINAN ATAU MENERIMA TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU YANG DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN INI, SEBARANG HIPERPAUTAN WEBSITE, ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB ATAU PERMOHONAN MOBILE PILIHAN DALAM APA BANNER ATAU ADVERTISING LAIN, DAN KAMI TIDAK AKAN BE PIHAK ATAU DALAM APA-APA CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMANTAUAN APA-APA TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN SEBARANG PENYEDIAAN PIHAK KETIGA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN. SEBELUMNYA PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI SEBARANG MEDIUM ATAU DALAM APAPUN ALAM SEKITAR, ANDA HARUS MENGGUNAKAN PERTUDUHAN TERBAIK DAN PERBAIKAN PERHATIAN DI MANA-MANA.

HAD LIABILITI

TIDAK AKAN KAMI ATAU PENGARAH KAMI, PEKERJA, EJEN ATAU BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TURUTAN, TELADAN, SAMPINGAN, KHAS, ATAU HUKUMAN, TERMASUK LOST KEUNTUNGAN, KEHILANGAN HASIL, KEHILANGAN DATA, ATAU KEROSAKAN LAIN YANG DAPAT DARIPADA PENGGUNAAN LAMANYA, SELANJUTI KAMI TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi, dan menjadikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu kami, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi, dan pekerja kami masing-masing, dari dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, tanggungjawab, tuntutan, atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah 'yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga kerana atau timbul daripada: (1) penggunaan Laman web; (2) pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (3) setiap pelanggaran pernyataan dan jaminan Anda yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini; (4) pelanggaran hak pihak ketiga oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (5) apa-apa tindakan berbahaya secara terbuka terhadap pengguna lain dari Laman web yang anda berhubung melalui Laman web ini. Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang anda dikehendaki ganti rugi kepada kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, dengan perbelanjaan anda, dengan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda tentang tuntutan, tindakan, atau proses seperti itu yang dikenakan ganti rugi ini setelah menyadarinya.

DATA PENGGUNA

Kami akan mengekalkan data tertentu yang anda hantar ke Laman ini untuk tujuan mengurus prestasi Laman, serta data yang berkaitan dengan penggunaan Laman Anda. Walaupun kami melakukan penyelenggaraan data rutin secara tetap, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua data yang anda hantar atau yang berkaitan dengan apa-apa aktiviti yang telah anda lakukan menggunakan Laman ini. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas apa-apa kehilangan atau rasuah mana-mana data sedemikian, dan dengan ini anda mengetepikan apa-apa hak tindakan terhadap kami yang timbul daripada apa-apa kehilangan atau rasuah data sedemikian.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI, DAN TANDA-TANDA

Mengunjungi Laman, menghantar e-mel kepada kami, dan melengkapkan borang dalam talian merupakan komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Laman ini, memenuhi sebarang keperluan undang-undang yang komunikasi tersebut ditulis secara bertulis. ANDA DENGAN INI ADALAH BERSETUJU UNTUK PENGGUNAAN SIGNATURES ELEKTRONIK, KONTRAK, ORDER, DAN REKOD YANG LAIN, DAN PENGHANTARAN ELEKTRONIK NOTIS, POLISI, DAN REKA BENTUK TRANSAKSI INI DITERIMA ATAU LENGKAP OLEH US ATAU DI LAMAN. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak atau kehendak di bawah mana-mana statut, peraturan, peraturan, ordinan, atau undang-undang lain di mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau pengekalan rekod bukan elektronik, atau pembayaran atau pemberian kredit dengan cara lain daripada cara elektronik.

PENGGUNA DAN PEMEGANG CALIFORNIA

Jika sebarang aduan dengan kami tidak diselesaikan dengan memuaskan, anda boleh menghubungi Unit Bantuan Aduan Bahagian Perkhidmatan Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California secara bertulis di 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 atau melalui telefon di (800) 952-5210 atau (916) 445-1254.

PELBAGAI

Terma Penggunaan ini dan sebarang dasar atau peraturan operasi yang dipos oleh kami di Laman ini atau berkenaan dengan Laman ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara anda dan kami. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Penggunaan ini tidak akan beroperasi sebagai pengecualian hak atau peruntukan tersebut. Terma Penggunaan ini beroperasi sepenuhnya sehingga dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menetapkan mana-mana atau semua hak dan kewajipan kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan untuk bertindak disebabkan apa-apa sebab di luar kawalan kami yang munasabah. Sekiranya mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma Penggunaan ini ditentukan untuk menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan tersebut dianggap terasing daripada Terma Penggunaan ini dan tidak menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana baki peruntukan. Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi yang dibuat antara anda dan kami sebagai akibat dari Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman ini. Anda bersetuju bahawa Syarat Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami kerana telah membuat penggubalan. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua pertahanan yang anda mungkin ada berdasarkan bentuk elektronik Terma Penggunaan ini dan kekurangan tanda tangan oleh pihak-pihak dengannya untuk melaksanakan Syarat-syarat Penggunaan ini.

HUBUNGI KAMI

Untuk menyelesaikan aduan mengenai Laman ini atau untuk menerima maklumat lanjut mengenai penggunaan Laman ini, sila hubungi kami di:

Applied Physics Inc.  

Jalan 400 N County 2 Timur  

Monte Vista, CO 81144   

Amerika Syarikat   

telefon: 720-635-3931  

sales@appliedphysicsusa.com 

Translate »